KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sensation Turizm Gıda Organizasyon Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm kişilerdir.

Tarafınızca gerçekleştirilen başvurulara ilişkin, başvuru aşamalarında tarafınızca internet sitemize girilen kişisel veriler (ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, fotoğraf, imza gibi özel nitelikli kişisel veriler, kredi kartı, banka hesabı gibi finansal bilgiler.), Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Bu kişisel veriler, tâbi olunan mevzuata göre kimlik bilgi ve belgelerini almak, suç ya da hukuka aykırılık durumunda ilgili makamlara ve kolluk kuvvetlerine bilgi verebilmek, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, mekanlara verilen kişilerin güvenlik taramalarını gerçekleştirebilmek, kurumsal iletişim ve faaliyetlerin planlanması ve icrası, etkinlik yönetimi ve planlanması, Şirket tarafından işletilen mekânlarda rezervasyon kayıtlarının gerçekleştirilebilmesi, tutulabilmesi ve iptali, ödemelerin gerçekleştirilmesi, takibi ve gerektiğinde iadesi, müşteri kontrol ve takibi, mekanlarda fiziki olarak Wi Fi hizmeti verilebilmesi, Web hizmetlerinin geliştirilmesi, kontrolü ve takibi, hizmet, mal ve tedarik süreçlerinin icrası amacıyla işlenilmektedir. Ayrıca mekan içerisinde çalışan ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla tesis içi ve dışında kameralar ile görüntü kaydı alınmaktadır.

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Şirket nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, belirlenen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

İnternet sitemize yapılan çevrimiçi ziyaretçilere ve gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kişisel verilerin saklanması süresi 5651 sayılı Kanun uyarınca 2 yıldır.  Fiziksel ziyaretçilere ilişkin CCTV kayıtlarının saklanma süresi … gündür. Kimlik bilgilerine ilişkin kişisel veriler ise ilgili mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sensation Turizm Gıda Organizasyon Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Caddebostan Mahallesi, İskele Sokak No: 25/4 Kadıköy/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Şirket, bu aydınlatma metninde yasal düzenlemeler ve Şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni aydınlatma metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.